หลักการและเหตุผล

สิ่งอานวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งในปัจจุบันจาเป็นต้องได้รับการออกแบบ ก่อสร้าง และปรับปรุง ให้ได้มาตรฐานการใช้งานสาหรับคนทุกคน เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเท่าเทียม การเข้าถึงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเข้าถึงหรือใช้ด้วยวิธีการเดียวกัน หากจะเป็นวิธีใดก็ได้ที่จะสามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการเข้าถึงและใช้งานได้ก็ย่อม เป็นผลดีเช่นกัน

การจัดกิจกรรมประกวดแบบในการปรับปรุงอาคารสถานที่หรือสถานีขนส่งผู้โดยสารตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคนและระบบขนส่งที่เสมอภาคและเท่าเทียม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการ การสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณอาคารและสถานที่โดยรอบ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการและคนทุกคน ผ่านกลุ่มผู้สมัครเข้าประกวดและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อนําพื้นที่ต้นแบบ มาทํากิจกรรมการประกวดแบบปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร สาธารณะ โดยเชิญกรรมการหรือผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการตัดสิน
  • เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการออกแบบ และ เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงศักยภาพในด้านการออกแบบและนําเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ และการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียมสําหรับคนทุกคน
  • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก การขนส่งสาธารณะสําหรับคนทุกคนของกระทรวงคมนาคม ให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รู้จักมาก ยิ่งขึ้น