หัวข้อการประกวด

Inclusive Transport Design Contest

Theme & Key Massage

We Make The Best For All

สาระสําคัญในการประกวดแบบ

รายละเอียดพื้นที่ในการประกวดผลงานด้านการออกแบบอาคารสถานที่สําหรับการขนส่งสาธารณะ มี 4 ประเภท ได้แก่ ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร และท่าเรือ ซึ่งในแต่ละอาคารประกอบด้วย พื้นที่ใช้งานและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ พื้นที่รับส่ง (Drop Off) พื้นที่จําหน่ายบัตรโดยสาร พื้นที่พักคอย พื้นที่ชานชาลา พื้นที่ห้องนํ้า และพื้นที่ค้าขาย เป็นต้น ซึ่งในแต่ละพื้นที่หรือระหว่างทางเดิน ภายในอาคารก็อาจจะมี สิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการได้รับ ความช่วยเหลือหากแต่ในหลายกรณีมักจะพบว่าการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเหล่านี้ เป็นการแบ่งแยก ผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเหล่านั้นออกจากกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป

การออกแบบที่ดีจะต้องคํานึงถึงบริบทการใช้งานจริงร่วมกัน ระหว่างผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้งานที่ต้อง ได้รับความช่วยเหลือพิเศษ การออกแบบเน้นความสําคัญการใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมและเหมาะสม มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในเชิงการใช้งาน สุนทรียศาสตร์ กฎหมาย มาตรฐานการออกแบบ และเชิง พฤติกรรมที่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่เป็นภาระแก่สังคมได้อย่างเท่าเทียม อาทิ พื้นที่พักคอยซึ่งผู้ใช้ วีลแชร์สามารถนั่งร่วมกลุ่มกับผู้ใช้งานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ใช้วีลแชร์ คนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยิน ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ แม่และเด็ก และผู้ใช้งานทั่วไป “การใช้งานร่วมกัน” และ “ความต่อเนื่องของพฤติกรรมการใช้งาน” เป็นประเด็นสําคัญที่จะทําให้งาน ออกแบบ ก่อสร้าง และปรับปรุงที่ออกมาสามารถใช้งานอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในบริบทการใช้ งานจริง สิ่งอํานวยความสะดวกต้องได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและเกิดความ ต่อเนื่องในการใช้งาน และไม่ขัดขวางหรือลดทอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการ ได้รับความช่วยเหลือและ ผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งแบบของผู้ที่ชนะในการประกวดครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดกิจกรรมฯ จะนําไปต่อยอด ปรับใช้ เพื่อ การนําไปปรับปรุงในสถานที่จริง

พื้นที่ในการประกวดแบบ

กิจกรรมการประกวดแบบที่จะจัดขึ้น ได้กําหนดพื้นที่ อาคาร สถานที่ หรือสถานีขนส่งที่จะใช้เป็น โจทย์ในการประกวดแบบแนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงอาคารสถานที่หรือสถานีขนส่ง 4 ภูมิภาค ภูมิภาค ละ 1 แห่ง ในจังหวัดที่จะดําเนินงานพัฒนาและออกแบบพื้นที่ต้นแบบสิ่งอํานวยความสะดวกด้านคมนาคม ขนส่งสําหรับคนทุกคน ของโครงการศึกษาฯ ประกอบด้วย

  • ภาคเหนือ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2
  • ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ ท่าเรือศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น
  • ภาคใต้และภาคตะวันตก ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต

เอกสารสำหรับผู้สมัคร ข้อมูลพื้นที่สำหรับออกแบบ

เอกสารข้อมูลการออกแบบ ทางคณะผู้จัดกิจกรรมฯ จะจัดส่งทั้งไฟล์ AutoCAD และ PDF แผนผังพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลการออกแบบ หลังจากที่ผู้สนใจได้ทำการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว