ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงาน

 • 1 ธ.ค. 61 - ม.ค. 62

  รับสมัครและส่งผลงาน

 • 21 ก.พ. 62

  ประกาศรายชื่อทีมผู้ได้รับรางวัล 4 ทีม ลงบนสื่อออนไลน์ต่างๆ (มอบทีมละ 30,000 บาท ไปทำ VR)

 • 25 ก.พ. 62

  อัพโหลดรูปผลงานของทั้ง 4 ทีม ลงบนสื่อออนไลน์ต่างๆ

 • 12 มี.ค. 2562

  แนะนำการพัฒนาผลงานเป็น VR

 • 22 มี.ค. 2562

  ส่งผลงาน VR ทั้ง 3 ทีม (ภายในเวลาทำการ 16.00 น.)

 • 1 - 3 พ.ค. 2562

  อัพโหลดผลงานลงสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นเวลา 3 วัน เพื่อหาตำแหน่ง่ Popular Vote

 • 6 พ.ค. 2562

  ประกาศรายชื่อทีมชนะ Popular Vote (ประกาศพร้อมอัพโหลดผลงานเวลา 14.00 น.)

 • พ.ค. 2562

  พิธีมอบเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและใบเกียรติบัตร ในงานจัดนิทรรศการ (วัน เวลาและสถานที่ระบุภายหลัง)

การรับสมัคร

ผู้สมัครทุกกลุ่มสามารถกรอกเอกสารผ่าน Google Form ใน Website ของโครงการฯ

1. ประเภทอุดมศึกษา

 • ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายแบบใดก็ได้ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป/คน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน
 • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน
 • หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด/ทีม

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

 • ใบสมัครพร้อม รูปถ่ายแบบใดก็ได้ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป/คน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน

การส่งผลงาน

ทางคณะผู้จัดกิจกรรม จะมีข้อมูลพื้นที่ ต้นแบบให้กับทีมผู้เข้าประกวดทุกคน ซึ่งผู้เข้าประกวดแบบ จะต้องนำไฟล์ไปสร้างสรรค์เพิ่มเติม ให้ตรงตามหัวข้อการประกวดแบบ “Inclusive Transport Design Contest” โดยจะเป็น ไฟล์ AutoCAD เพียงพอต่อการนำไปออกแบบต่อสามารถดาวโหลดได้ที่ Website ของกิจกรรม

รายละเอียดการส่งผลงานของทุกประเภท

1. การส่งผลงานแบบที่พื้นที่

 • ไฟล์รูปภาพสรุปรายละเอียดของงานลงในเพลทขนาด A2 แนวตั้ง จำนวน 2 แผ่น
 • แนวคิดในการออกแบบอาคารสถานที่ขนส่งสาธารณะ
 • ผังอาคาร (AutoCAD : Floor Plan)
 • รูปด้านและรูปตัดภายในอาคาร (AutoCAD : Elevations and Sections)
 • ภาพทัศนียภาพ (3D Perspectives) ในพื้นที่หลักอย่างน้อย 4 พื้นที่ อาทิ
  1. (1) พื้นที่รับส่งและทางเข้าอาคาร หรือ
  2. (2) พื้นที่จำหน่ายบัตรโดยสาร หรือ
  3. (3) พื้นที่พักคอย หรือ
  4. (4) พื้นที่ประชาสัมพันธ์และสอบถามข้อมูล หรือ
  5. (5) พื้นที่ชานชาลา หรือ
  6. (6) พื้นที่พักผ่อนสันทนาการ เป็นต้น
 • รายละเอียดด้านการใช้กฎหมายและมาจรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่ง
 • ไฟล์รูปภาพเจ้าของผลงานครึ่งตัว 1 รูป
 • VDO แนะนำทีมและผลงานของทีม ไม่เกิน 3 นาที

2. ทีมที่ชนะรอบแรกทั้ง 4 ทีม ต้องพัฒนาผลงานเป็น Virtual Reality (VR) โดยต้องใช้โปรแกรมที่เล่นกับระบบ Windows เท่านั้น ** ส่งไฟล์ผลงาน VR มาที่ Email ของกิจกรรม โดย Upload ผ่าน Google Drive และหรือ Dropbox เท่านั้น**

ช่องทางการรับผลงาน

สามารถรับผลงานได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ส่งแบบ Online

ส่งผลงานเป็นไฟล์ Digital
มาทาง Email : otpinclusivedesign@gmail.com

ส่งผลงานด้วยตนเอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง (TDRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ส่งผลงานทางไปรษณีย์

ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง (TDRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140