คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

1. ประเภทอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา

 • นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละไม่เกิน 4 คน
 • สมาชิกภายในทีมจะต้องเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวกัน หรือวิทยาเขตเดียวกัน
 • ไม่จำกัดจำนวนทีมของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

 • สมาชิกของทีมไม่จำกัด เพศ อายุ และวุฒิการศึกษาทีมละไม่เกิน 4 คน

เงื่อนไขการประกวด

ผู้สมัครทุกกลุ่มสามารถกรอกเอกสารผ่าน Google Form ใน Website ของโครงการฯ

1. ประเภทอุดมศึกษา

 • ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายแบบใดก็ได้ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป/คน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน
 • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/นักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน
 • หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 ชุด/ทีม

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

 • ใบสมัครพร้อม รูปถ่ายแบบใดก็ได้ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป/คน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน

การส่งผลงาน

ทางคณะผู้จัดกิจกรรม จะมีข้อมูลพื้นที่ ต้นแบบให้กับทีมผู้เข้าประกวดทุกคน ซึ่งผู้เข้าประกวดแบบ จะต้องนำไฟล์ไปสร้างสรรค์เพิ่มเติม ให้ตรงตามหัวข้อการประกวดแบบ “Inclusive Transport Design Contest” โดยจะเป็น ไฟล์ AutoCAD เพียงพอต่อการนำไปออกแบบต่อสามารถดาวโหลดได้ที่ Website ของกิจกรรม

รายละเอียดการส่งผลงานของทุกประเภท

1. การส่งผลงานแบบที่พื้นที่

 • ไฟล์รูปภาพสรุปรายละเอียดของงานลงในเพลทขนาด A2 แนวตั้ง จำนวน 2 แผ่น
 • แนวคิดในการออกแบบอาคารสถานที่ขนส่งสาธารณะ
 • ผังอาคาร (AutoCAD : Floor Plan)
 • รูปด้านและรูปตัดภายในอาคาร (AutoCAD : Elevations and Sections)
 • ภาพทัศนียภาพ (3D Perspectives) ในพื้นที่หลักอย่างน้อย 4 พื้นที่ อาทิ
  1. (1) พื้นที่รับส่งและทางเข้าอาคาร หรือ
  2. (2) พื้นที่จำหน่ายบัตรโดยสาร หรือ
  3. (3) พื้นที่พักคอย หรือ
  4. (4) พื้นที่ประชาสัมพันธ์และสอบถามข้อมูล หรือ
  5. (5) พื้นที่ชานชาลา หรือ
  6. (6) พื้นที่พักผ่อนสันทนาการ เป็นต้น
 • รายละเอียดด้านการใช้กฎหมายและมาจรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่ง
 • ไฟล์รูปภาพเจ้าของผลงานครึ่งตัว 1 รูป
 • VDO แนะนำทีมและผลงานของทีม ไม่เกิน 3 นาที

2. ทีมที่ชนะรอบแรกทั้ง 4 ทีม ต้องพัฒนาผลงานเป็น Virtual Reality (VR) โดยต้องใช้โปรแกรมที่เล่นกับระบบ Windows เท่านั้น ** ส่งไฟล์ผลงาน VR มาที่ Email ของกิจกรรม โดย Upload ผ่าน Google Drive และหรือ Dropbox เท่านั้น**