การตัดสินผลงาน

รอบผลงานยอดเยี่ยม โดยเป็นการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ซึ่งจะคัดผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดให้เหลือ เพียงแค่ 4 ผลงาน ที่ชนะเลิศ (ประเภทยอดเยี่ยม) เท่านั้น แบ่งเป็นพื้นที่ละ 1 ผลงาน เพื่อนำขึ้นไปทำ VR สำหรับขึ้น Website ให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการโหวตให้คะแนนผลงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงานการประกวดแบบฯ ดังนี้

 • แนวความคิดในการออกแบบ 15%
 • กระบวนการในการออกแบบ 20%
 • การใช้ประโยชน์ 30%
 • ความสวยงาม 10%
 • ความถูกต้องด้านการใช้กฎหมายและข้อบังคับด้านการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน 25%

รอบ Popular รวมผลโหวตจาก 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. โหวตผ่านเวปไซต์ของกิจกรรมการประกวด
 • ผู้ร่วมโหวตจะต้องสมัครชื่อเข้าใช้ในเวปไซต์ก่อนทำการโหวต โดยลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Facebook
 • 2. นับจากยอด Like ผลงานใน Facebook
 • นับจำนวน Like ของ VDO ที่ทางทีมงานโหวตลง Facebook
 • 3. ผ่านช่องทางโซเชี่ยลมีเดียอื่นๆ เช่น Twitter เป็นต้น

การประกาศผลงาน

• ประกาศรางวัล ผ่านเว็บไซต์ของโครงการฯ http://otptransportforall.org/designcontest

ประเภทรางวัล

รับรางวัลพร้อมกันในงานจัดแสดงผลงาน ตามประเภทรางวัล ดังนี้

 1. 1. ประเภทรางวัลชนะเลิศ ด้านแนวความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และถูกต้องครบถ้วนด้านการใช้กฎหมาย จำนวน 4 ผลงาน
  พื้นที่ละ 1 ผลงาน มอบเงินรางวัลสำหรับพัฒนาเป็น VR ทีมละ 30,000 บาท

  - ประเภทรางวัลชนะเลิศ ด้านแนวความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และถูกต้องครบถ้วนด้านการใช้กฎหมาย จำนวน 4 ผลงาน
  พื้นที่ละ 1 ผลงาน ดังข้อ 1 มอบเงินรางวัล 50,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตร

 2. 2. ประเภทรางวัลชนะเลิศด้าน Media Awards: Program VR (Virtual Reality) จำนวน 1 ผลงานที่ได้ผลโหวตสูงสุด มอบเงินรางวัล 10,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศเกียรติบัตร

มอบรางวัลและจัดแสดงผลงาน

1. จัดแสดงงานของผู้ชนะ 4 รางวัล

2. การมอบรางวัลฯ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทน

จัดแสดงผลงานการออกแบบ

1. จัดแสดงผลงานผู้เข้าชนะรางวัลทั้ง 4 ทีม ติดตั้งในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ

2. จัดแสดงผลงานในรูปแบบ VDO

3. รวบรวมผลงานของผู้เข้าประกวดอื่นๆ