May 14, 2019

มอบ 4 รางวัลชนะเลิศ สำหรับประกวดแบบฯ

เมื่อวันที่ 10 พค ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท การมอบ 4 รางวัลชนะเลิศ สำหรับกิจกรรมดีๆ ในกิจกรรมประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน ภายใต้ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ให้แก่ทีมชนะเลิศ 3 ทีมได้แก่

ภาคเหนือ ทีมคนบ้านเฮา ในประเภทประชาชนทั่วไป จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พื้นที่การออกแบบ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีม Shea Butter ในประเภทอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพื้นที่การออกแบบ สถานีรถไฟความเร็วสูง จังหวัดขอนแก่น

ภาคตะวันตกและภาคใต้ทีม SN(A)CK ในประเภทอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พื้นที่การออกแบบ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต

และ รางวัลป๊อปปูล่าโหวตขวัญใจมหาชน ได้แก่ ทีมคนบ้านเฮา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัล ในครั้งนี้