ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
พร้อมโล่รางวัล และใบเกียรติบัตร นอกจากนี้ผลงานที่เข้ารอบจะได้รับการนำไปพัฒนาเพื่อสร้างให้ใช้งานได้จริง

Inclusive Transport Design Contest

การจัดประกวดแบบในการปรับปรุงอาคารสถานที่ หรือสถานีขนส่งผู้โดยสารตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน และระบบขนส่งที่เสมอภาคและเท่าเทียม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการ การสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงอีกสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณอาคารและสถานที่โดยรอบ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการและคนทุกคน ผ่านกลุ่มผู้สมัครเข้าประกวดและประชาชนที่สนใจโดยทางอ้อมอีกด้วย

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบเกียรติบัตร นอกจากนี้ผลงานที่เข้ารอบจะได้รับการนำไปพัฒนาเพื่อสร้างให้ใช้งานได้จริง

การรับสมัครและส่งผลงาน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

1. ประเภทอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา

  • นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละไม่เกิน 4 คน
  • สมาชิกภายในทีมจะต้องเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
    แห่งเดียวกัน หรือวิทยาเขตเดียวกัน
  • ไม่จำกัดจำนวนทีมของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

2. ประเภทประชาชนทั่วไป

  • สมาชิกของทีมไม่จำกัด เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
    ทีมละไม่เกิน 4 คน

ระยะเวลาดำเนินการและกำหนดส่งผลงาน

รับสมัครและส่งผลงาน

1 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 : เปิดรับสมัครและส่งผลงานรอบแรกในเวลาที่กำหนด โดยส่งผลงานผ่าน 3 ช่องทางที่กำหนดไว้

21 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะผลการประกวดแบบ

ประกาศรายชื่อทีมผู้ได้รับรางวัล 3 ทีม ลงบนสื่อออนไลน์ต่างๆ (มอบทีมละ 30,000 บาท ไปทำ VR)

25 ก.พ. 2562 แสดงภาพผลงานบนสื่อ

อัพโหลดรูปผลงานของทั้ง 3 ทีม ลงบนสื่อออนไลน์ต่างๆ สามารถชมผลงานได้ที่หน้าเว็บไซต์ http://otptransportforall.org/designcontest

8 มี.ค. 2562 ส่งผลงาน VR

ส่งผลงาน VR ทั้ง 4 ทีม (ภายในเวลาทำการ 16.00 น.) ทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกจะต้องพัฒนาผลงานในขั้นตอนสุดท้ายและนำเสนอด้วยการสร้างแบบจำลองและทำการ Render แบบ 360 องศา ในรูปแบบของ Virtual Reality (VR)

11 มี.ค. 2562 เปิดระบบโหวต

หลังจากผู้เข้าประกวดพัฒนาผลงานในขั้นตอนสุดท้ายและนำเสนองานในรูปแบบของ Virtual Reality (VR) และ จะเปิดระบบโหวตผลงานผ่านหน้าเว็บไซต ช่องทางโซเชี่ยลมีเดียอื่นๆ เริ่มโหวตตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 0.00 น. ของวันที่ 13 มี.ค. 2562

14 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อทีมชนะผลการโหวต

ประกาศรายชื่อทีมชนะ Popular Vote (ประกาศพร้อมอัพโหลดผลงานในเวลา 14.00 น.)

ปลายเดือนมี.ค. 2562 พิธีมอบรางวัล

พิธีมอบเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและใบเกียรติบัตร ในงานจัดนิทรรศการ (วัน เวลาและสถานที่ระบุภายหลัง)

ช่าวสารล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดรอบแรก 3 ทีมสุดท้าย

ผู้เข้าประกวดพัฒนาผลงานในรูปแบบของ Virtual Reality (VR) และจะทำการเปิดระบบ Vote เพื่อหาตำแหน่ง่ Popular Vote

สนข. จัดประกวดแบบฯ สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งรองรับสังคมสูงวัย

สนข.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบบริการขนส่ง ตัวแทนกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม สนข.จัดประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบ ขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน แนวคิด “We Make The Best For All.”

ลงพื้นที่สำรวจ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และส่วนเชื่อมต่อไปยังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมสังเกตุการณ์ด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดรอบแรก