สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม จัดสัมมนารับฟังความเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “We make the best for all.” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6กันยายน 2561เวลา 08.30 – 12.00น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom A ชั้น 11โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ (The Berkeley Hotel)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้นายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 141 คน

โดยการสัมมนาที่จัดขึ้น นอกจากเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ และนำเสนอแผนในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งให้เป็นระบบขนส่งสำหรับคนทุกคนแล้ว ยังเปิดรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบบริการขนส่ง ตัวแทนกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สนข. จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ที่ได้จากการสัมมนาในวันนี้ ไปปรับใช้ในการศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

[[ ภาพบรรยากาศการสัมมนา ]]