เอกสารเผยแพร่ : คู่มือและมาตรฐาน


1. คู่มือและมาตรฐาน สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม


2. คู่มือและมาตรฐาน สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจร (สนข.)

    - มาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกในยานพาหนะประเภทต่างๆ (Standard of Facilities in Vehcles for Persons with Disabilities and Older Persons)


3. หลักสูตรการอบรม สำนักงานนโยบายและแผนขนส่งและจราจร (สนข.)

    - ITTA-หลักสูตรการอบรมความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบและประเมินผล

    - ITTS-หลักสูตรการอบรมทักษะการบริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ


4. เอกสารประกอบการอบรม

     คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสำหรับหน่วยงาน ฯ

     คู่มือการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ฯ

     การบริการและการช่วยเหลือคนพิการทางการเห็น

     การอำนวยความสะดวกและดูแลผู้สูงอายุ

     คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และการให้ความช่วยเหลือ

     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคนพิการ

     บริการคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

     มาตรฐานการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับอาคารและสิ่งแวดล้อม

     รวมกฎกระทรวงทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

     รายการสำรวจการเข้าถึง ACCESSIBILITY CHECKLIST

     มาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุสำหรับยานพาหนะประเภทต่าง ๆ


  5. แบบทดสอบ

      แบบทดสอบประเภทความพิการที่รับรู้ผิดปกติ

     แบบทดสอบความรู้ด้านความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

     แบบทดสอบคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย และการให้ความช่วยเหลือ

     แบบทดสอบเรื่องการบริการและการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการทางการเห็น

     แบบทดสอบการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ


6. เอกสารประกอบการอบรม (Presentation)

     UD_ITTS2_Presentation Day1st_ชุดที่ 1

     UD_ITTS2_Presentation Day1st_ชุดที่ 2

     UD_ITTS2_Presentation Day1st_ชุดที่ 3

     UD_ITTS2_Presentation Day1st_ชุดที่ 4

 

     UD_ITTS2_Presentation Day2nd_ชุดที่ 1

     UD_ITTS2_Presentation Day2nd_ชุดที่ 2

     UD_ITTS2_Presentation Day2nd_ชุดที่ 3

 

    UD_ITTA2_Presentation Day1st

 

    UD_ITTA2_Presentation Day2nd_ชุดที่ 1

    UD_ITTA2_Presentation Day2nd_ชุดที่ 2

    UD_ITTA2_Presentation Day2nd_ชุดที่ 3


    เอกสารประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง


  เอกสารประกอบการสัมมนา ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

     - ร่างแผนแม่บท UD_Seminar (10 May 2019) Final

     - Workshop แผนแม่บท