กิจกรรมของโครงการ


                การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้เพื่อให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ ในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย  (17 ธันวาคม 2561)   

                สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดอบรมความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 (Inclusive Transport Training for Auditor: ITTA 2) ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น (7 มกราคม 2562)      

                สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดอบรมความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 (Inclusive Transport Training for Auditor: ITTA 2) ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (15 มกราคม 2562)

                สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดอบรมความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 (Inclusive Transport Training for Auditor: ITTA 2) ณ โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (27 มกราคม 2562)