วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561 คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และส่วนเชื่อมต่อไปยังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมสังเกตุการณ์ด้วย