สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการด้านขนส่งที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 หลักสูตร ตามรายละเอียด ดังนี้