สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม และที่ปรึกษาโครงการฯ ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบประเมินสถานีบริการขนส่งในพื้นที่ศึกษาในช่วงวันที่ 4 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบงานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของโครงการฯ ต่อไป

 

             สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1

             สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุบลราชธานี   

             สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3         

             สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์

             สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานีแห่งที่ 1

             สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ

             สถานีรถไฟอุบลราชธานี

             สถานีรถไฟขอนแก่น (ระหว่างปรับปรุงก่อสร้างสถานี)

             สถานีรถไฟบุรีรัมย์

             สถานีรถไฟอุดรธานี

             ท่าอากาศยานนครราชสีมา

             ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

             ท่าอากาศยานขอนแก่น

             ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

             ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี