สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  กระทรวงคมนาคม จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้เพื่อให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2561ณ ห้อง Grand Vista Ballroom 1 - 2 โรงแรมแกรนด์วิสต้า จังหวัดเชียงราย  การอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริการภาคการขนส่ง เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคน รวมทั้งทักษะการให้บริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อขยายผลไปสู่การปฏิบัติในเชิงพื้นที่หรือภูมิภาคต่างๆ จำนวน 4ภูมิภาค สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมครั้งที่ 1จากทั้งหมด 4ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค โดยเนื้อหาของการอบรม แบ่งออกเป็น 2หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการอบรมความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ และ 2. หลักสูตรการอบรมทักษะการบริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์เรื่องการเข้าถึงระบบขนส่งที่เสมอภาคและเท่าเทียม

4