สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดอบรมความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 (Inclusive Transport Training for Auditor: ITTA 2) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน วันที่ 7 - 8 มกราคม 2562ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น การอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาให้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ในการให้บริการภาคขนส่งสาหรับคนพิการและ ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึง และใช้ประโยชน์บริการภาคขนส่งได้อย่างเท่าเทียม