เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและกฏหมาย) ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน โดย นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สนข.โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน โดยความคิดเห็นจะถูกรวบรวมจากผู้มีส่วนได้เสีย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1 ผู้ใช้บริการ 2 ผู้ให้บริการ 3 ผู้กำหนดนโยบายและกฎหมาย และ 4 ผู้เชี่ยวชาญ                   

                ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม >> เอกสารประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง