สนข. เดินหน้ารับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันพุธ ที่ 27กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องซัมเมอร์เซท ชั้น 5โรงแรม เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ สนข. จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใน 4กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้บริการ กลุ่มผู้ให้บริการ กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและกฏหมาย และกลุ่มผู้เขี่ยวชาญ ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน โดย นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน

 

 .