วันนี้ (28กุมภาพันธ์ 2562) สนข. เดินหน้าจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร สนข. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยความคิดเห็นจะถูกรวบรวมจากผู้มีส่วนได้เสีย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1 ผู้ใช้บริการ 2 ผู้ให้บริการ 3 ผู้กำหนดนโยบายและกฎหมาย และ 4 ผู้เชี่ยวชาญ