สนข. เดินหน้าพัฒนาพัฒนาความรู้และทักษะให้กับบุคลากรภาคการขนส่ง ในหลักสูตรการออกแบบการจัดสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

          สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในบริการภาคขนส่งเพื่อรองรับคนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ระบบขนส่งสาธารณะมากกว่ากลุ่มคนทั่วไป โดยได้มีขับเคลื่อนการพัฒนาในหลายมิติ รวมทั้งมีการจัดทำหลักสูตรการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนสู่ระบบขนส่งที่เท่าเทียม ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดกระทรวงคมนาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการขนส่ง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 โดยครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่ ๓ คือหลักสูตรการออกแบบการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

          นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรม ฯ ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา8.00-16.00 น. ณ ห้องโคลิเซียม ชั้น 6 โรงแรมบางกอก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าอบรม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการขนส่ง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว

          นายสราวุธ ฯ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีแล้ว ว่าในขณะนี้ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อจำนวนประชากรทั้งหมด เป็น 1 ต่อ 6 และจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตอันใกล้ ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งและระบบการบริการ ยังไม่มีการเตรียมการรองรับอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังจะเห็นได้จากสภาพปัญหาทั้งจากที่ปรากฏในสื่อต่างๆ หรือจากที่ได้ประสบเองในการเดินทางในชีวิตประจำวัน กระทรวงคมนาคม โดย สนข. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย แผนงาน ตลอดจนมาตรฐาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุน การให้บริการสำหรับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียม เพื่อให้เป็นทางเลือก ในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนทุกคน 

         นายสราวุธ ฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การอบรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้มีหน้าที่ออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดหายานพาหนะ กำกับดูแลอาคารสถานที่ ตลอดจนผู้ใช้บริการกับประชาชนโดยตรง จึงจำเป็นต้องมีการอบรม ฝึกทักษะ ขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่สำคัญของกระทรวงคมนาคม คือการมีระบบขนส่งที่เท่าเทียม หรือ Inclusive Transport สามารถดำเนินการได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งความรู้จากการอบรมในวันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่ท่านสามารถนำไปต่อยอด ประกอบการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบของท่านได้ต่อไป