นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพืรอรับฟังความเห็นและประชาสัมพันธ์ โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ครั้งที่ 2และ มอบรางวัลการแข่งขันประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน วันศุกร์ที่ 10พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30-15.00น. ณ ห้องบางลำพู ชั้น 6โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว ในงานมีการจัดแสดงผลงานการประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน ภายใต้แนวคิด We make the best for all.

​                ในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน และรับทราบข้อเสนอแนะการปรับปรุงร่างแผนแม่บทฯให้มีความสมบูรณ์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความเป็นมาของโครงการ ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และร่างแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนแม่บทฯ นำไปสู่การปรับปรุงเพิ่มเติมแผนแม่บทฯ ให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

     ​           โดย (ร่าง) แผนแม่บทสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคม และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับร่างแผนแม่บทสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน จัดทำขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาค (Inclusive Transport)” โดยยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท 4ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนานโยบายและกฎหมายด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริการด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบุคลากรและองค์กรด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน และยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนา ส่งเสริม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน

​                 ทั้งนี้กิจกรรมการประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วม​ นอกจากนี้​ ยังเป็นการสร้างสรรค์ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณอาคารและสถานที่โดยรอบ ตลอดจนยัง​เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการและคนทุกคน ผ่านกลุ่มผู้เข้าประกวดและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งได้มีการตัดสินผลงานไปเมื่อวันพุธที่ 20กุมภาพันธ์ 2562ณ ห้องประชุม 401ชั้น 4อาคารสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ที่ผ่านมา โดยมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมทั้งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมตัดสินผลงานในครั้งนี้ โดยผลงานที่ชนะเลิศ​ จำนวน 3ทีม จาก 4พื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ ทีมคนบ้านเฮา ในประเภทประชาชนทั่วไป จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พื้นที่การออกแบบ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีม Shea Butter ในประเภทอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพื้นที่การออกแบบ สถานีรถไฟความเร็วสูง จังหวัดขอนแก่น และ ภาคตะวันตกและภาคใต้ทีม SN(A)CK ในประเภทอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พื้นที่การออกแบบ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทีมที่ชนะเลิศทั้ง 3ทีมจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000บาท, เงินสนับสนุนการทำ​VR เป็นจำนวน 30,000บาท, ใบประกาศนียบัตร และ โล่เกียรติยศ

                 ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศทั้ง​ 3ทีมได้ทำการพัฒนาผลงานเป็น Virtual reality (VR) ลงเว็ปไซต์ http://otptransportforall.org/designcontest/index.php เพื่อหาผลงานที่โดนใจประชาชนทั่วไปมากที่สุด ซึ่งทีมที่ชนะรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมคนบ้านเฮา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000บาท โดยผลงานของทีมชนะเลิศทั้ง  3ทีมถูกจัดแสดงเป็นนิทรรศการในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย