ภาพบรรยากาศ การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการครั้งที่ 3 โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน