ความเป็นมาของโครงการ
 
สืบเนื่องจากแนวโน้มในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และอัตราการเกิดของประชากรมีอัตราที่ลดลง ผนวกกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์ มีความเจริญก้วหน้ามากขึ้น ส่งผลทำให้ประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ขณะที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุของไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ส่งผลทำให้ประชากรไทยได้รับบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต และบางกลุ่มกลายเป็นคนพิการ ส่งผลทำให้จำนวนคนพิการของประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าว โดยกำหนดให้ประชาชนได้รับการดูแลสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียม สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริการด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการระบบคมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวกทั่วถึงและปลอดภัย เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม รองรับสังคมผู้สูงอายุและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้