วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน มีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้.-
 
1. จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน เพื่อให้เป็นกรอบในการดำเนิการพัฒนาสู่ "ระบบขนส่งที่เสมอภาคและเท่าเทียม" (Inclusive Transport) และระบบขนส่งสำหรับทุกคน (Transport for all) ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
2. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรภาคการขนส่งให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคน และการพัฒนาทักษะการให้บริการแกคนพิการและผู้สูงอายุ