ขอบเขตของโครงการประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้.-
 
1. การรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน
3. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการศึกษาการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. การพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการฯและพัฒนาทักษะการให้บริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ