สถานะการณ์ประเทศไทย...การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จำนวนคนพิการสูงขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องวางแผน

 

 

โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคนมีประโยชน์จากโครงการ ดังนี้.-
1. มีแผนแม่บทพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน
2. บุคคลากรภาคการขนส่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน 
3. บุคคลากรมีทักษะการให้บริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ