ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ           


       

              การลงพื้นที่สำรวจท่าเรือเกาะลอย และท่าเรือเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (1 ตุลาคม 2561)

                การลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และส่วนเชื่อมต่อไปยังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต (4 ตุลาคม 2561)

              การลงพื้นที่สำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 (8 ตุลาคม 2561)

              สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการด้านขนส่งที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (29 พฤศจิกายน 2561)

              สนข. เดินหน้าพัฒนาพัฒนาความรู้และทักษะให้กับบุคลากรภาคการขนส่ง ในหลักสูตรการออกแบบการจัดสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (25 มีนาคม 2562)

              สนข. จัดสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้/ผลการศึกษาโครงการ ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน (9 กันยายน 2562)