ยุทธศาสตร์ 4 มิติในการขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ มีดังนี้.-
 
1. ด้านนโยบายและข้อกฏหมาย
2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างกายภาพของสถานที่และยานพาหนะ
3. ด้านการพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในบริการภาคขนส่ง
4. ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ